Đăng ký biểu mẫu

Tiêu đề:Đăng ký biểu mẫu
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi có kế hoạch trực tiếp nhập khẩu 2 lô dầu ăn để bán trong nước .
Chúng tôi có phải đăng ký sản phẩm dầu ăn nhập hàng tháng không ? (Nếu có) thì Tại sao phải đăng ký lại ?
+ Thủ tục như thế nào nếu có đăng ký ?
+ Bộ phận nào của Hải Quan đăng ký mục ấy ? Trân trọng kính chào.
Trả lời:Ngày 18/4/2018, Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Phát triển Kim Nguyên thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc: Công ty có kế hoạch trực tiếp nhập khẩu 2 lô dầu ăn để bán trong nước. Công ty có phải đăng ký sản phẩm dầu ăn nhập hàng tháng không. Nếu có, thì tại sao phải đăng ký lại. Thủ tục như thế nào nếu có đăng ký. Bộ phận nào của Hải quan đăng ký. Liên quan đến vấn đề này, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
1. Về kiểm tra chuyên ngành: vì dầu ăn là thực phẩm, nên khi nhập khẩu vào Việt Nam cần tuân thủ một số quy định về an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp tham khảo các quy định sau đây để thực hiện:
– Căn cứ điều 4 và điều 14 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
– Căn cứ Phụ lục 2 danh mục sản phẩm có mã HS đến 8 số đính kèm Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21/12/2017 của Bộ Công thương về việc công bố danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.
2. Về thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/T-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp thực hiện khai báo và nộp hồ sơ hải quan tại Chi cục Hải quan nơi Doanh nghiệp truyền dữ liệu đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa (trong trường hợp hệ thống phân luồng tờ khai luồng vàng hoặc luồng đỏ).
Phòng Giám sát quản lý trả lời để Doanh nghiệp được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *