Công văn 10015/TCHQ-GSCL ngày 11/8/2014

Tiêu đề:Công văn 10015/TCHQ-GSCL ngày 11/8/2014
Hỏi:Theo tinh thần của CV trên: -Đối với những TKHQ xuất khẩu,nhập khẩu đã được quyết định thông quan giải phóng hàng……không yêu cầu công chức HQ nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên TK in. -Câu hỏi: Như vậy với những TK này chỉ có dấu của HQGS khi xuất hàng hay nhập hàng.
-Khi Doanh nghiệp xin CO cho hàng xuất,TKHQ này có được phòng cấp CO chấp nhận hay không?
-Hoặc khi Doanh nghiệp làm thanh lý,thanh khoản với cơ quan HQ có được chấp nhận hay không?
-Xin chân thành cám ơn các anh chị.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 8, Điều 17 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
– Căn cứ công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC;
– Căn cứ công văn 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan.
   Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *