Công ty Nghị Hưng nhờ hỗ trợ xác minh CO form AI ba bên

Tiêu đề:Công ty Nghị Hưng nhờ hỗ trợ xác minh CO form AI ba bên
Hỏi:Dear Quý hải quan,
Vui lòng hỗ trợ giúp doanh nghiệp của chúng tôi trường hợp sau: Dooanh nghiệp chúng tôi có CO form AI mua bán ba bên ô 13 third party invoicing được tick tay thì có hợp lệ không ạ Vui lòng xác minh chúng doanh nghiệp chúng tôi Co này có hợp lệ để được hưởng ưu đã thuế không ạ?
Mong quý hải quan sẽ hỗ trợ và phải hồi nhanh nhất có thể giúp doanh nghiệp chúng tôi
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 14 và khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 14. Kiểm tra hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
1. Khi kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm tra để xác định các tiêu chí phải được khai đầy đủ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các tiêu chí khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải phù hợp với chứng từ khác trong hồ sơ hải quan. Người khai hải quan không được tự ý sửa chữa các nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trừ trường hợp việc sửa chữa do chính cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:
Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:
a) Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
b) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”;”
Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp C/O mẫu AI có hóa đơn bên thứ ba nếu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O đánh dấu bằng tay vào ô số 13 (thay vì đánh máy) sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu AI theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *