Cơ quan Hải Quan cho giải phóng hàng hóa thì có được tiêu thụ hàng hóa không

Tiêu đề:Cơ quan Hải Quan cho giải phóng hàng hóa thì có được tiêu thụ hàng hóa đó không?
Hỏi:Xin hỏi: Cơ quan Hải quan cho giải phóng hàng hóa thì Doanh Nghiệp có được tiêu thụ hàng hóa đó không?
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Giải phóng hàng thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan năm 2014, Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:
a. Hàng hóa đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số tiền tiền thuế chính thức phải nộp.
b.Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.
Trong trường hợp giải phóng hàng, doanh nghiệp được toàn quyền định đoạt hàng hóa trong khi chờ hoàn tất các thủ tục và quyết định thông quan
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *