Chính sách nhập khẩu máy bơm chân không

Tiêu đề:Chính sách nhập khẩu mặt hàng máy bơm chân không
Hỏi:Công ty TNHH Decathlon Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty muốn hỏi về chính sách nhập khẩu mặt hàng máy bơm hơi chân không bằng điện (bơm bóng, bơm phao, bơm xuồng nổi,..) để kinh doanh bán ra thị trường. Máy bơm điện này hoạt động được kết nối với ổ cắm 12V-15A và cung cấp tới 15 PSI (1 bar) áp suất theo yêu cầu. Nó có thể được sử dụng để dễ dàng thổi phồng thuyền kayak áp suất thấp và bảng SUP áp suất cao, HS code dự tính 84140000.
Công ty mong nhận được hướng dẫn từ cơ quan Hải quan để thực hiện đúng quy định pháp luật. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam.
Ngày 17/6/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy bơm hơi chân không bằng điện. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.
Ngoài ra mặt hàng máy nén khí 84.14 thuộc danh mục Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “a) Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;”
Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6489/TCHQ-GSQL ngày 5/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT: “Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II, doanh nghiệp không phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan nhưng phải nộp Bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra theo quy định tại điểm 2a, 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP).”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *