Chính sách hải quan

Tiêu đề:Chính sách hải quan
Hỏi:Công ty mua hàng hóa của doanh nghiệp A-là doanh nghiệp nội địa, bán cho doanh nghiệp B-là doanh nghiệp chế xuất theo hình thức giao thẳng. Hàng được giao trong ngày. Để tránh các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình làm thủ tục, công ty thường mở tờ khai xuất khẩu trước khi xuất hàng từ 2-5 ngày. Theo quy định thủ tục hải quan, tại điều 86 Thông tư 38/2014/TT-BTC: “3. Hồ sơ hải quan Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.” Theo đó, công ty phải xuất hóa đơn tài chính trước khi giao hàng từ 2-5 ngày để lập hồ sơ hải quan. Mặt khác, vì là hàng mua giao thẳng cho khách hàng (từ kho doanh nghiệp A giao thẳng đến kho doanh nghiệp B mà không nhập vào kho công ty), nên đến ngày giao hàng cho doanh nghiệp B, doanh nghiệp A mới cung cấp hóa đơn cho công ty. Công ty ghi nhận hàng mua khi nhận hóa đơn từ doanh nghiệp A, nghĩa là, trong trường hợp này, công ty xuất hóa đơn trước khi ghi nhận hàng mua. Câu hỏi: Trên tờ khai hải quan xuất khẩu, ở mục “Địa điểm đóng hàng” công ty ghi như thế nào là đúng? Tại địa chỉ kho nhà cung cấp là doanh nghiệp A hay tại kho công ty (thực tế là hàng giao thẳng, không về nhập kho công ty)
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
        – Căn cứ tại Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành kèm theo  Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính.
– Căn cứ quy định tại Công văn số 15452/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho Doanh nghiệp gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thì sau thời điểm này ( ngày 30/12/2014)Tổng cục Hải quan sẽ không cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu nữa đồng thời hướng dẫn các Doanh nghiệp chưa có mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cũng như phát sinh thêm kho, bãi tập kết mới thì thực hiện theo Điểm 2 Công văn số 15452/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2014 cụ thể như sau:
“ Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc phát sinh kho, bãi tập kết mới thì việc khai báo mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu được thực hiện như sau:
– Sử dụng mã dùng chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo tiêu chí 2.27- Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến trên tờ khai hải quan xuất khẩu;
– Đồng thời khai báo cụ thể địa chỉ của kho hàng nơi tập kết hàng hóa tại tiêu chí 2.57- Phần ghi chú hoặc tiêu chí 2.59- Địa điểm xếp lên xe chở hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu”.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết, nghiên cứu thực hiện./.Nơi nhận:
– Hệ thống trả lời trực tuyến;
– Lưu: VT, GSQL.Ninh (2b). 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Văn Triến
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *