Chính sách Hải quan

Tiêu đề:Chính sách Hải quan DN chế xuất
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh
DN chúng tôi là DN chế xuất. Chúng tôi chỉ có ngành nghề kinh doanh là gia công xuất khẩu. Hiện nay muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh thương mại tiêu thụ vào nội địa. Vậy khi bán hàng vào nội địa chúng tôi có cần làm thủ tục hải quan hay không. Nếu có thì cả bên bán và mua đều làm hay chỉ có bên bán làm thủ tục hải quan còn bên mua thì không. Nếu chúng tôi được tiêu thụ nội địa thì có được quyền nhập khẩu hàng hoá về để bán trong nước như những Doanh nghiệp trong nước hay không.
Rất mong nhận được sự hướng dẫn của quí cơ quan Hải Quan.
Trân trọng kính chào./.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đề nghị Công ty thực hiện theo  khoản 5 Điều 25 Nghi định 08/2015/NĐ-CP. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại  Điều 21, Mục 5, Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Cụ thể:”Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa
1. Nguyên tắc thực hiện:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;
b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;
c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;
d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
a) Nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm:
a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;
a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;
a.3) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.
b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.
Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu trên, nhưng không phải nộp thuế.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.”- Căn cứ Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tại phụ lục 4, số thứ tự 64: Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài (thuộc phụ lục 4, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).Cục Hải quan TP hồ Chí Minh trả lời để công ty biết và thực hiện.Trân trọng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *