Chi phí giám định

Tiêu đề:Chi phí giám định
Hỏi:Kính chào các anh chị Hải quan Công ty tôi có lô hang nhập khẩu luồng đỏ tại thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa, cán bộ hải quan không xác định được khối lượng nên chuyển qua tổ chức giám định độc lập để xác định. xin hỏi chi phí giám định phải trả cho tổ chức giám định này bên nào thanh toán. (công ty tôi hay cơ quan hải quan) theo điều 23 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định là cơ quan hải quan chi trả nhưng không nói rõ nguồn kinh phí
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về chi phi giám định:
Căn cứ  Mục 3, Điều 23, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
“Trong quá trình kiểm tra hải quan, nếu phải trưng cầu giám định phục vụ công tác kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm chi trả chi phí”
Như vậy, trường hợp việc trưng cầu giám định phục vụ công tác kiểm tra hải quan và phát sinh trong quá trình kiểm tra hải quan thì cơ quan hải quan chịu trách nhiệm chi trả chi phí.
Các trường hợp khác, cơ quan hải quan không chịu trách nhiệm chi trả.
Việc chi trả chi phí giám định thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *