Chênh lệch tỷ giá khi tính giá trị kiện hàng

Tiêu đề:Chênh lệch tỷ giá khi tính giá trị kiện hàng
Hỏi:Xin chào, em có vận đơn được gửi từ nước ngoài về với giá trị vận đơn là 32 GBP – trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu có ghi rõ tỷ giá tính thuế là 30,214 VND vậy là giá trị chưa đến 1 triệu đồng, nhưng tổng giá trị tính thuế trên tờ khai lại là 1.123.510 VND Cho em hỏi tại sao lại phát sinh giá cao như vậy ạ
Trả lời:Do câu hỏi không nêu số tờ khai, không thể hiện tên hàng, điều kiện giao hàng, trị giá, thuế suất nên Cục Hải quan TP.HCM chỉ có thể trả lời người khai hải quan như sau:
1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:
a) Phương pháp trị giá giao dịch;
b) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt;
c) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự;
d) Phương pháp trị giá khấu trừ;
đ) Phương pháp trị giá tính toán;
e) Phương pháp suy luận.
2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính: Đối với hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc không có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để người khai hải quan biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *