Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khai báo Hải Quan

Tiêu đề:Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khai báo Hải Quan
Hỏi:Công ty chúng tôi có hai nhân viên học thủ tục khai báo hải quan và đã tốt nghiệp khóa ngắn hạn khai báo hải quan. Hai người này đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Vui lòng cho chúng tôi biết thời gian để hai nhân viên của chúng tôi nộp đơn thi cấp chứng chỉ hành nghề khai báo hải quan của Cục Hải Quan
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:         
Việc thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan đề nghị Quý công ty căn cứ vào Điều 3 và Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.          
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *