Bổ sung C/O sau thông quan

Tiêu đề:Bổ sung C/O sau thông quan
Hỏi:Dear quý cơ quan hải quan, Vui lòng hỗ trợ giúp doanh nghiệp của chúng tôi trường hợp sau:
Ngày 07/08/2019 DN chúng tôi đăng kí tờ khai hải quan và xin khai nợ C/O form AI, ngày 06/09/2019 doanh nghiệp chúng tôi nộp hồ sơ và C/O gốc bổ sung và xin được hoàn thuế, tháng này có 31 ngày và cũng có trùng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, ngày chúng tôi bổ sung hồ sơ là ngày thứ 31. Khi ngày 06/09/2019 chúng tôi xin bổ sung hồ sơ thì hải quan Sài Gòn KVI không chấp nhận hồ sơ của DN chúng tôi. Mong quý cơ quan hải quan tư vấn giúp DN chúng tôi trường hợp này, DN chúng tôi nộp hồ sơ như vậy có hợp lệ không và cách tính cho tháng có 31 ngày là tính như thế nào?
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:
a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan;
b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.”
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *