Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp chế xuất theo thông tư 38

Tiêu đề:Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp chế xuất theo thông tư 38 ban hành ngày 23/5/2015
Hỏi:Xin giải thích cụ thể hơn về cách làm báo cáo quyết toán theo loại hình NSXXK của doanh nghiệp chế xuất. Phụ lục V mẫu số 15 của thông tư 38 có giải thích : ” Doanh nghiệp hoạt động NSXXK, (bao gồm doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và DNCX hoạt động NSXXK), tổng hợp số liệu về “nguyên liệu, vật tư nhập khẩu”,”thành phẩm” từ các tài khoản tương ứng 152 và 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính;” Như vậy, khi làm báo cáo quyết toán doanh nghiệp sẽ dựa vào tài khoản 152 và 155 để báo cáo cho hải quan đúng không? Trước khi nộp báo cáo có tiến hành chốt tồn với hải quan không? Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Vướng mắc của quý Doanh nghiệp đã được Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục hải quan. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục hải quan, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh sẽ sớm trả lời cho Doanh nghiệp.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *